KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

WEB SAYFASI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Web Sayfası Aydınlatma Metni, Orhan Gazi Mah. Atatürk Bulvarı No:51/1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde mukim bulunan, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden, ŞEDELE MATBAACILIK VE AMB. SAN. A.Ş. (“Şirket”) olarak; sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayet kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir ve koruma altındadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket’imiz  tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesapları, web sitesi ve info mail aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için Şirketimizle iletişime geçen kişilerin tarafımızla paylaşmış oldukları kişisel verileri Şirket’imizin taraf olduğu sözleşmelerin ifası ve ticari olarak faaliyetlerini sürdürübilmesi, talep ve şikayetlerin tespit edilerek müşteri memnuniyetinin oluşturulabilmesi meşru menfaatine dayalı olarak aşağıdaki koşullar kapsamında ŞEDELE MATBAACILIK VE AMB. SAN. A.Ş. tarafından işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ŞEDELE MATBAACILIK VE AMB. SAN. A.Ş. tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1) Soru ve taleplere cevap verilebilmesi, gerektiğinde kişiyle iletişime geçilebilmesi,

2) Müşteri şikayetlerinin alınması ve cevaplanması,

3) İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu,

4) Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,

5) Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, ŞEDELE MATBAACILIK VE AMB. SAN. A.Ş.’ nin  ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde; Şirketimizin ilgili birimlerine, hukuki işlem gerekliliği doğması halinde Şirketimiz avukatlarına ve Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilecektir.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.sedelemat.com.tr/KVKK/Basvuru_Formu.pdf adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.